Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Ejsing Husholdningsforening

Udskriv Email

Ejsing Husholdningsforening blev stiftet den 4. november 1953.

Det var kommet på tale, at det ville være en god ide, at lave en husholdningsforening. Fru Bundgård var en meget ivrig fortaler og mente, at da der netop var kommet en husholdningslærerinde til sognet, så var det jo lige sagen. Der blev kaldt sammen til generalforsamling, hvor der blev lavet love, i lighed med omegnens husholdnings-foreninger. Der blev valgt en bestyrelse og fastsat kontingent. Det første år 5,00 kr. Deraf skulle det meste sendes videre til hovedforeningen: Holstebro-Strueregnens Hushold-ningsforeninger, som aflønnede konsulenter, som så kunne bruges i de lokale foreninger.

Det første år var der 65 medlemmer fordelt over hele sognet, ” voksne kvinder”. I medlemsfortegnelsen stod der tydeligt Fru eller Frk. ud for hvert fulde navn, og så var det Fru Pastor Bundgård, der dog senere blev til Fru Bundgård. Samme værdighed strakte ikke til Fru Johanne Vestager!!!

Kontingent 1953 5,- kr, 1960 op til 7,- kr., 1971 15,- kr., deraf 12,- kr. til hovedafdelingen, 1974 18,- kr.

Medlemstallet lå på mellem 50 – 60 gennem alle årene.

1974 – 1975 er sidste medlemsliste på 44 medlemmer. Derefter betalte foreningen kontingent til hovedforeningen for bestyrelsesmedlemmerne. Det holdt vi op med efter nogle år, og så hørte vi for øvrigt ikke mere fra dem; måske de også lukkede ned.

Vores kassebeholdning stod i Ejsing Sparekasse og trak renter og renters rente, og det gjorde den til den 7. oktober 1987. Dengang byggede man Ejsing-Egebjerghallen. I Ejsing indsamlede man penge en bestemt weekend. Vinderup kommune havde lovet at give krone til krone til det indkomne beløb. Da kom Ejsings Husholdningsforenings penge ud af Sparekassen – 2186,60 kr. Vinderup kommune kom til at give samme beløb. Bedre forrentning kunne man vel næppe få, og pengene blev i Ejsing!

Hvad havde vi på programmet i Ejsing Husholdningsforening:

Den første bestyrelse blev valgt:

                      Fru Maren Jensen, Møllegården

                      Fru Mette Bohl, Råst

                      Fru Agnes Risum, Ravnholt

                      Fru Poula Rahbek, Nr. Elbrønd

                      Fru Lis Bach, Bakkegården

                      Fru Poula Rahbek blev valgt til kasserer

Fru Lis Bach blev valgt til formand

Til suppleanter blev valgt:

Fru Johanne Bregendahl, Råstgård

                      Fru Karen Jensen, Egebjerg

                      Til revisorer blev valgt:

                      Fru Johanne Bech, St. Sevelsted

                      Frk. Maren Bech, Ejsing

4. november 1953:

Sammenkomst:                Ejsing Skole

Konsulent Frk. Thomsen var til stede, ledede sammenkomsten og gennemgik ”Prøvekuffert med køkkenudstyr fra FDB”

24. november var der forevisning ved konsulent Frk. Thomsen i Forsamlingshuset. ”Daglig mad – billig mad – god mad”.

Og i december var der julesammenkomst hos Poula Rahbek med demonstration af julepynt – juleknas og julebag. Tilslutningen var altid god.

Fester blev det også til:

7. maj 1954:

En majfest:

Der blev smurt smørrebrød  under ledelse Frk. Thomsen.
                      Underholdning ved Jens Mårbjerg.

Musik og sang ved Anna Krabbe og Poula Rahbek. Bagefter var der ”Hvem-ved-hvad” konkurrence, et hold herrer og et hold damer. Der var også bortlodning af 2 hold amerikansk lotteri.

Gevinster: 1 kolonialkurv og 1 kransekage

I953/54 afholdtes i Bakgården det første husholdningskursus for unge piger. Lærerinde Lis Bach. 11 deltagere – fin mødeprocent.

I juli var der udflugt sammen med Ejsing Haveforening. De to foreninger dækkede for en stor del de samme personer, så foreningerne skiftedes til at arrangere udflugter.

I efteråret 1954 blev der kursus i kjolesyning for husmødre og kursus i kjolesyning for unge piger med Mette Dam, Råst, som underviser.

Der var en god tilslutning til alle kurser. Det var rigtig godt til foreningen med de aktiviteter.

Forevisninger blev holdt i Ejsing Skole. Udstilling af elevarbejder og andre større arrangementer blev altid holdt i Ejsing forsamlingshus.

I 1956 kom der privat kursus i finere håndarbejde. Det tog vældigt om sig i de kommende år.

En lille udflugt kunne også samle tilslutning. I marts 1956 blev det til besøg på Handbjerg Fredehjem.

Den 24. april 1956 blev der holdt et møde for alle husholdningsforeninger i Ringkøbing amt. Jeg fortalte om Ejsing Husholdningsforenings arbejde, og da det er en helt god oversigt over vores arbejde, vedlægger jeg det her:

Beretning om arbejdet i Ejsing Husholdningsforening

 

Skjern 24-4-56

Vi er en ret ny forening, med ca. 50 medlemmer. Lokalespørgsmaal gav os i begyndelsen økonomisk hovedbrud, men så gav sogneraadet os tilladelse til at benytte skolen, da de mente, at vores arbejde kunne komme ind under betegnelsen Oplysende arbejde.

Vi har en stille regel om, at afholde én demonstration el. lign. hver maaned. Det kan samle tilfredsstillende mange deltagere, selvom vi hver gang er bekymrede for, om der nu ogsaa kommer nogen. – Hver deltager betaler 1 kr. pr. gang, saadan at de forskellige demonstrationer omtrent kan hvile i sig selv.

Naar der afholdes fester kan vi være sikre paa god tilslutning, saa kommer de alle med husbond og husstand, men det forpligter os til at lave nogle virkelig gode og lødige sammenkomster. Saa udnytter vi ved slige lejligheder chancen for at slaa folket for en skilling. Da man jo sjældent ser en vestjyde give én øre mere ud en strengt nødvendigt, er det ganske eventyrligt at se, hvad han med glæde ryster ud af lommen saadan en aften. – og vi samler taknemmeligt de penge sammen i bevistheden om, at det udvider mulighederne for vort arbejde fremover.

Vi er så smaat begyndt at lave traditioner, hvilket vi regner med vil faa folk til at regne med vores forening som en realitet. Som i mange andre foreninger holder vi en Adventsfest i begyndelsen af dec., hvor juleglæden ligger lige forude og juletravlheden ikke rigtigt er begyndt endnu.

Tradition i arbejdet hjælper også bestyrelsen, fordi man med sindsro kan planlægge fremtidige arrangementer i god tid.

Kritik møder vi selvfølgelig. Det kan være nedslaaende, men vi prøver paa at dele det i positiv kritik og negativ kritik. Den negative kritik, som kun gaar ud på at lave vrøvl, den dropper vi. Den positive kritik peger paa ting, som vi maaske ikke selv har tænkt paa. Den kan være os en hjælp – og visse ting samler vi sammen, tager dem op på generalforsamlingen, saa der evt. kan komme en aaben diskussion i gang.

Vi har haft stor glæde ved at afholde kursus saavel for unge piger som for husmødre. Jo mere husmødrene og de unge aktiveres, kommer i gang selv, jo videre breder interessen sig. – Da vi lagde ud første gang, fik vi lige fat paa saa mange at kursus kunde gennemføres. Det var husholdning, kjolesyning og haandarbejde. Henimod sæsonens slutning tog vi et ordentlig tag i os selv og lavede som afslutning paa disse kursus en udstilling af elevarbejder.

For det første fik samtlige elever ganske fantastisk travlt – og for det andet fik vi set alle arbejderne samlet, det var imponerende. De ting vi selv havde lavet, det vilde folk se, - og det til trods for, at udstillingsdagen oprandt med snestorm.

Den store interesse for udstillingen gav det resultat, at da vi i aar kaldte til kursus, blev de meget hurtigt overtegnede.

Jeg tror interessen øges – jo flere der kommer aktivt med – og det er mit store haab, at vi engang kan faa noget studiekredsarbejde i gang, - det vil vi gerne arbejde henimod.

Vi er sikkert en ret generende forening for vores hovedforening, for vi har indtil videre kunnet finde vores lærerinder indensogns. Hovedforeningen skal jo finde et passende antal kursus til deres lærerinder og det har vi endnu ikke hjulpet dem med. – Jeg haaber dog, at vi ikke har forspildt chancen for evt. i fremtiden at faa hjælp derfra. Men der er dog at sige, at vores forening ligger 28 km fra Holstebro, saa vi sparer staten for rejsegodtgørelsen.

Apropos staten og kursus. De kursus, vi har afholdt for de unge, kommer automatisk ind under aftenskoleloven. Husmødrene betalte selv for kjolesyningskursus det første aar, men så syntes vi, at husmødre med børn maatte have saa stor gavn af at lære at sy tøj til dem selv og deres børn, som unge piger har – og hvorfor skulde det ikke kunde komme ind under aftenskoleloven? Det prøvede vi saa i aar – 10 gange a 3 timer. Vi fik inspektion inden vi fik skemaet retur, men det gik igennem – med prøveklude og teori. Som det for øvrigt viste sig, at alle fik godt udbytte af.

Lokale til sykursus var ogsaa på skolen. Vi fik en ny stor bordplade m. bukke til at klippe ved – og saa blev de gammeldags skoleborde sat sammen to og to med klodser under bænkene, saa bordpladerne blev vandrette. Det var primitivt og absolut ikke hensigtsmæssigt, men det kunde gennemføres! – og jeg betvivler meget, om humør og interesse vil blive meget større, den dag vi evt. har et fint og godt lokale til disposition.

Vi afsluttede ogsaa i aar kursus med udstilling – og vi har begrundet formodning om god tilslutning til næste vinter. Til denne afslutning havde vi faaet Frk. Anna Madsen ud til os, Frk. Madsen talte om ”kravet til den huslige kvinde”. Det var aktuelt stof baade for husmødrene og de unge.

Vinteren har været lang i aar, - og det har faktisk givet god til slutning til vores arrangementer, men naar solen bryder frem, saa vil vi lade folk passe deres hjem og haver, henlede opmærksomheden paa det hovedforeningen arrangerer og selv sammen med den lokale haveforening, hvis medlemsområde tilnærmelsesvis dækker vores, holde en eftermiddagsudflugt. Vi har i aar blandt andet faaet lov til at se Struer Husholdnings-skole.

Et formandsarbejde vil altid give baade glæde og skuffelser, men prøver vi i samarbejde med vores bestyrelse paa at finde frem til en god arbejdsrytme i foreningen, samtidig med at vi er lydhøre overfor medlemmernes ønsker, da bliver skuffelserne ikke så tunge og glæderne giver lyst til fortsat arbejde.

                                                                                       L. Bach

Hvert år skulle der indsendes oplysning om foreningens aktiviteter til de danske Husholdningsforeningers hovedkontor i Skanderborg, og pr. 1. juni 1957 havde der, i det forløbne år været:

                      2 bestyrelsesmøder

                      1 foredrag

                      1 forevisning i madlavning

                      3 andre forevisninger

                      3 kjolesyningskurser

                      3 ernæringslære

                      2 udflugter

                      1 udstilling

                      1 husholdningskursus for unge piger

Sådan gik mange aktive år.

Vi samledes i skolen, i forsamlingshuset og i private hjem.

Vi savnede et klaver i forsamlingshuset. Da Husholdningsforeningen talte sin kasse op, fandt vi ud af, at vi havde flere penge end vi behøvede. Vi spurgte alle foreninger i Ejsing, om de ville give et bidrag til et klaver. Forskellige indvendinger og mange udbetalinger!

Med godt 1000 kr. på hånden søgte vi kommunen om de sidste 200 kr. og fik det bevilget.

Thora Østergård samlede ind og fik fra

Foderstof                                                 100 kr.

Forsamlingshuset                                   100 kr.

Idrætsforeningen                                    100 kr.

Kirkeligt samfund                                   100 kr.

Husmandsforeningen                             100 kr.

Biblioteksforeningen                              100 kr.

Venstres Vælgerforening                      100 kr.

Brugsforeningen                                     100 kr.

Husholdningsforeningen                        325 kr.

Kommunen                                              200 kr.

I alt                                                            1325 kr.

Ved høstfesten i Forsamlingshuset den 12. september 1959 blev klaveret indviet. Bente Hulgård, Inga Andersen og Oda Skov spillede for os under ledelse af Anna Krabbe.

”Brug klaveret – vær god ved det – jo længere har vi alle gavn af det!” – ja, det er der endnu i 2008.

1959-60 var der udover kjolesyningkursus, et meget sjovt og blandet hold til engelskkursus – 15 deltagere – læser L.B. Senere kom mange flere kurser i gang, da vi fik den nye skole i Ejsing i 1962.

13. november 1963:

”Lidt nyt i desserter” – ved konsulent Fru Lohmann Jayatissa. Sjov demonstration af en dygtig konsulent. Meget stor tilslutning!

29. marts 1965:

Udflugt til Skals Håndarbejdsskole, hvor vi så udstilling af elevernes arbejder. Vi var meget imponerede. Birthe Hessellund var elev på skolen.

Årene gik med rigtig mange aktiviteter og god tilslutning.

Der er mange, der har været med i bestyrelsen igennem de 20 år. I 1967 prøvede vi på at dele opgaverne ud:

Formand Karen Jensen: demonstration, foredrag etc.

Jenny Madsen tager sig af hyggeeftermiddage

Lis Bach: kursus

Mandag den 28. oktober 1968 startede gymnastik i skolen med Hanne Skov Christensen som leder og med musikledsagelse af Inga Andersen.

7. februar 1969:

Broderiudstilling i forsamlingshuset. 97 deltagere.

10. december 1970:

Adventsfest med Luciaoptog ledet af Anna Krabbe. Det var vist første gang vi så Luciapiger i Ejsing.

De sidste år, da interessen for Husholdningsforeningen var dalende, fik det Sevel, Vinderup og Ejsing til at gå sammen om flere arrangementer. ”Husmødre bryder sognegrænserne” stod der i avisen.

Mandag den 28. ds 1972 kl. 20.00 på Ejsing Camping: ”Blomster og bordpynt” demonstration ved Magda og Poul Vestergård. Sevel, Vinderup og Ejsing var gået sammen om arrangementet.

Der kom 145 deltagere. Der blev kaffe og brød til alle.

Interessen var stor, dels fordi det drejede sig om blomster, men det var også for at komme på besøg på den nye Ejsing Campingplads.

Der var stadig 40 medlemmer i Ejsing i 1974, men lysten var ikke så stor. 1975 holdt vi den sidste generalforsamling, og så var det slut.

Formænd i perioden 1953 – 1975:

Lis Bach

Karen Jensen

Anne Mette Bøge

Bodil Skodborg

Lis Knudsen

Birgit Jensen

Ellen Nielsen

Ejsing Husholdningsforening var en god og aktiv forening i 20 år!

Nogenlunde statestik over aktiviteter 1953 – 1975:

Kursus                                85

Demonstration                  55

(Forevisninger)

Foredrag                           33

Udflugter                            19

Udstillinger                        15

Fester                                17

Lis Bach

September 2008