Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

§1 Foreningens navn er Ejsing sogneforening. ( fra år 2000 benævnes den dog Ejsing Beboerforening)

§2 Foreningens formål er at styrke kontakten mellem Ejsing sogns beboere, ved at arrangere sammenkomster af kulturel, oplysende og selskabelig karakter, og at varetage fælles beboerinteresser over for kommunalbestyrelsen og andre myndigheder.

§3 Foreningen arbejder upolitisk på tværs af forskelliege livsanskuelser.

§4 Som medlem kan optages alle beboere i Ejsing sogn, som er fyldt 18 år.

§5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for første kvartal, og der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Foreningens regnskab, som fremlægges i revideret stand.
  4. Budgetforslag og kontingentfastlæggelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse revisorer og suppleanter.
  7. Eventuelt.

Generalforsamlingens afgørelser træffes med simpel stemme flertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de mødte stemmer herfor. Hvis ikke forsamlingen er er beslutningsdygtig, kan det ved simpel stemmeflertal besluttes at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ned det ene formål at foretage vedtægtsændringer. Denne generalforsamling er i Så fald beslutningsdygtig ved simpel flertal. Ekstraordinær Generalforsamling kan i øvrigt holdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når det begæres af mindst en femtedel af medlemmerne. Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§6 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§7 Foreningen Ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem så vidt muligt skal være under 30 år. Bestyrelsen vælges på de ordinære generalforsamlinger for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer efter tur, første gang bestemt ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, såfremt 5 medlemmer er mødt. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer. Alle valg skal foretages skriftligt.

§8 medlemmer uden for bestyrelsen kan på bestyrelsens opfordring deltage i løsning af specielle opgaver.

§9 Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens eventuelle midler. Ved eventuel ophævelse af foreningen, skal generalforsamlingen foranledige, at et eventuelt overskud bliver anvendt til velgørende eller almennyttige formål inden for Ejsing sogn.

§10 Til at vedtage ophævelse af foreningen kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt til en lovlig indvarslet generalforsamling, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer herfor. Er der ikke mødt det anførte antal medlemmer, og får forslaget om ophævelse ikke simpel flertal ved afstemningen er forslaget forkastet. Opnås simpel flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ned ophævelse af foreningen som eneste punkt på dagsordenen. Ophævelse er vedtaget, når 2/3 af de ved den ekstraordinære generalforsamling mødte medlemmer stemmer herfor.

Marts 2005